تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری اسلامی در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهی، مشارکت، مبادلات تجاری و تعهدات تقسیم‌بندی می شوند که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) برای هر کدام، در یک یا چند بخش از فعالیت‌های اقتصادی کاربرد تعیین گردیده می باشد (جمشیدی، 1373).

گروه اول جنبه اعطاء قرض توسط بانک‌ها را داشته و بانک در زمان اعطاء اینگونه تسهیلات به ‌هیچ وجه عنوان بدنبال أخذ مبلغ اضافی، افزون بر اصل مبلغ وام یا قرض نمی‌باشد. چه در غیر اینصورت جنبه ربوی پیدا می‌نماید و فقط به‌ اندازه کار انجام شده مجاز به أخذ کارمزد می‌باشد.

گروه دوم از تسهیلات اعطایی که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی می‌باشند جنبه مشارکت دارند. مثلاً مشارکت در تأمین تمام سرمایه بصورت نقدی و کار بطور مستقل برای امر تجارت (مضاربه) و یا سرمایه، چه بصورت نقدی و یا غیر نقدی و کار بطور نسبی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم)، سرمایه بصورت زمین و یا باغات (درختان) و کار (مزارعه و مساقات).

گروه سوم از تسهیلات اعطایی جنبه مبادلات تجاری را داشته و اعطاء تسهیلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکیت خواهد بود و در یکی از قالب‌هائی‌که مورد تأیید فقه اسلامی بوده، مطابق قوانین و مقررات موضوعه انجام می‌پذیرد. با در نظر داشتن ماهیت اینگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و یا مبادله‌، بانک مجاز می باشد سود خود را بصورت قطعی محاسبه و در آغاز به قیمت تمام شده بیفزاید و چنانچه مبادله بصورت نسیه باشد، قیمت فروش نسیه طبق ضوابط تعیین شده می‌تواند بیشتر از قیمت فروش نقدی باشد.

گروه چهارم از تسهیلات اعطایی بطور معمول انجام عملی معین پیش روی اجرتی معلوم مانند جعاله و یا پذیرش تعهد مشخصی بنا به درخواست متقاضی می‌باشد که در قالب عقد ضمان و با أخذ وثائق و کارمزد طبق ضوابط مربوط شکل میگیرد.

 

2-1-2-5- بخش اقتصادی

مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی متشابه و متجانس

یک بخش اقتصادی عبارتند از بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی.

شروع هر فعالیت اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیزت ، مستلزم سرمایه گذاری می باشد. هر سرمایه گذاری آغاز نیازمند تامین مالی از بدو سرمایه گذاری تا مرحله تثبیت می باشد.

 

2-1-2-6- تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی از طریق افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه پس انداز، جاری و افتتاح حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت جمع آوری می گردد .

 

2-1-2-7- تخصیص منابع پولی

از طریق اعطای تسهیلات بوسیله عقود مختلف در نظام بانکداری اسلامی انجام می گردد ((Obaidullah,2005.

 

2-1-2-8- موفقیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مفهوم موفقیت بدون تعریف هدف ممکن نیست. برای موفق شدن شما اول بایستی برای خود هدفی را تعریف کنید و بعد برای رسیدن به آن از تمام فرصت ها، امکانات و توانایی های خود بهره گیری نمایید. ممکن می باشد در طول مسیر هدف شما کمی تغییر هم کند اما مهم این می باشد که در پایان راه و درنقطه رسیدن به هدف شما احساس رضایت و آرامش کنید و از هدفی که انتخاب کرده بودید پشیمان نشده باشید. هدف ها و مأ موریت های  سازمان دلیل وجودی  هر سازمان می باشد (صادق پور ، مقدس، 1377). موفقیت سازمان عبارت می باشد از دست یابی به توفیقات بلند مدت و مستمرسازمان ها درایفای مأ موریت ها ومسئولیت ها.

2-1-3- بانکداری اسلامی

چرا بانکداری اسلامی در ایران به وجودآمده می باشد ؟

بر اساس اهداف حکومت اسلامی به وجودآمده پس از پیروزی انقلاب در ایران، قانون اساسی  نیز بر مبنای موازین اسلام و احکام اسلامی تنظیم گردید، که به تبع در چنین نظامی سازمانها، موسسات، ادارات، نهاد و … بایستی سیستم کار و شیوه اقدام خود را در جامعه بر اساس قوانین شرعیه اسلامی تنظیم کنند. در راستای تحقق این اهداف، بانکها از همان اوایل سالهای انقلاب در صدد جایگزین طرحی جدید که بر مبنای موازین اسلامی بوده می باشد به جای سیستم بانکداری سنتی سرمایه داری بوده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد