شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نیکبخت و پیکانی (1388) در تحقیقق‎شان به مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نسبتهای ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA، ROE) ارتباط معنادار هست.

 

  • صبائی (1390) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان، از متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال های 1383 تا 1387 با داده هایی با تواتر فصلی مورد مطالعه قرار داده می باشد. روش مورد بهره گیری در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی بوده و یافته‎ها نشان داده می باشد که همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت می باشد.

 

  • بروجردی و همکاران (1390)، در پژوهشی ارتباط بین تمرکز در صنعت بانک و سودآوری بانکهای دولتی را مورد مطالعه قرار داده و تمرکز در صنعت بانکداری با بهره گیری از شاخص هرفیندال-هیرشمن (HHI) ، از سه بعد تمرکز در داراییها ،تمرکز در سپرده‎های بانکی و تمرکز در تسهیلات اعطایی محاسبه گردید. همچنین، شش متغیر کنترلی شامل سرمایه بانک، اندازه بانک، کارایی بانک (عوامل مختص شرکت)، نرخ بهره، سطح توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه (عوامل کلان اقتصادی) به عنوان متغیرهای توضیحی-کنترلی انتخاب و اندازه‎گیری شدند. در نهایت سودآوری بانکها با بهره گیری از نسبت بازده دارایی‎ها (سود خالص تقسیم بر کل داراییها) اندازه‎گیری گردید. در این پژوهش سه فرضیه تدوین و آزمون شده می باشد. نتایج بیانگر آنست که تمرکز در صنعت بانکداری از بعد دارایی ها، اعتبارات و بعد سپرده ها با سودآوری ارتباط معنی‌دار آماری دارد و همچنین نتایج نشان داد که سودآوری بانکها با کارایی بانک، سرمایه بانک، نرخ بهره، توسعه اقتصادی و سطح بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارد و با اندازه بانک ارتباط معکوس دارد.

 

  • کلانتری (1390)، در پژوهش خودبه مطالعه ارتباط بین ریسک اعتباری بانکها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان پرداخت که نتایج بیانگر آنست که بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تسهیلات ارتباط معناداری با ریسک اعتباری هست.

 

  • دارابی و مولایی (1390) در پژوهش‎شان با عنوان اثر نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت به این نتیجه رسیدند که بین نقدینگی و سودآوری ارتباط معناداری وجود داشته می باشد در حالیکه بین تورم و سودآوری هیچ‎گونه ارتباط معناداری وجود نداشته می باشد.

 

 

  • پژوهشهای خارجی
  • ابراهیم[1] (2009) در پژوهش خود سه معیار ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را ROE، ROA و حاشیه سود ناخالص[2] (GM) در شرکتهای غیر مالی مصر که بعنوان نمونه آماری در سالهای بین 1997 تا 2005 بوده می باشد، بکار گرفته می باشد. نتایج نشان داده می باشد که انتخاب تصمیمات ساختار در آن دوره ارتباط ضعیفی با عملکرد شرکتها داشته می باشد.

 

  • قوش[3](2009) به تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش اتی شرکت در هند پرداخته می باشد. این پژوهش نشان می‎دهد که یک ارتباط غیر خطی بین اهرم مالی، سوداوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت هست. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی بطور تصاعدی کاهش پیدا میکند در صورتی که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکتها با افزایش در پرداخت سود سهام و سودآوری شرکت، افزایش پیدا می‎کند.

 

  • ابور[4]( 2005) یکپارچگی ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای مورد نمونه غنا را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که نسبت بدهی کوتاه مدت به کل داراییها[5] (STD) و کل بدهی به کل داراییها[6] (TDTA) ارتباط مثبتی با سودآوری شرکت دارند از آنجائیکه با نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها[7](LTD)، ارتباط منفی با سودآوری داشته باشد. معیار ارزیابی عملکرد(ROE) بوده می باشد.

 

  • کایربوا و کلمن[8] (2007) ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکتهای کوچک را در صحرای کوچک آفریقا مورد سنجش قرار داد و نشان داده اند اهرم بالا ارتباط مثبت با عملکرد شرکت دارد. معیار ارزیابی عملکرد پژوهش وی بازده داراییها (ROA ) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بوده می باشد.

[1] Ibrahim El-Sayed Ebaid

[2] gross profit margin

[3] Ghosh

[4] Abor

[5] Short-term debt to total assets

[6] Total debt to Total assets

[7] long-term debt to total assets

[8] Kyereboah-Coleman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد