آن چیز که بانکداری همراه می تواند ارائه نماید به تبیین زیر می باشد :

ـ درخوست مانده حساب

ـ در خواست صورتحساب

ـ درخواست وضعیت چک

ـ درخواست دسته چک

ـ انتقال وجه بین حساب های مختلف در یک بانک

ـ انتقال وجه بین حسابها در بانک های مختلف

ـ هشدار حداقل مانده حساب

ـ پیام های بدهکار وبستانکار

ـ هشدار پرداخت صورت حساب

ـ پرداخت صورتحساب

ـ درخواست چند گردش آخر حساب

ـ درخواست اطلاعاتی نظیر سود ، سپرده گزاری ، نرخ سود ، تسهیلات و نرخ تبدیل ارز

ـ آگاهی از وضعیت بازار و قیمت انواع سهام و خریدو فروش آن

ـ یافتن نزدیک ترین شعب بانک یا خودپرداز ها

در حال حاضربیشتر این خدمات در کشورهای توسعه یافته ارائه میشود در کشور ما خدمات ارائه شده شامل دریافت اطلاعات حساب خرید از فروشگاهها ، و مراکز طرف قر ارداد ، انتقال وجه بین حسابهای یک بانک پرداخت صورتحسابهای خدماتی اطلاعیه های حساب  می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2ـ3‌ـ روش های ارزیابی کیفیت خدمات

2ـ3ـ1ـ خدمات

خدمت واژه پیچیده ای می باشد که معانی مختلفی دارد وطیفی از خدمات شخصی تا عنوان محصول رادر بر میگیردبه دلیل همین پیچیدگی در طول دهه های از1960 تا 1980 طیف وسیعی ازتعاریف برای خدمت ارایه شده می باشد خدمات دارای ویژگی هایی هستندکه آن ها را از کالاها متمایز میسازد این ویژگی ها اغلب به عنوان نامملوس بودن تفکیک ناپذیری فناپذیری وناهمگویی وعدم انتقال مالکیت بر خدمت مطرح میشوندکه در زیربه تبیین هر یک ازآن هاپرداخته میشود (سیدجوادین،کیماسی 19،1384 )

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه