1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات و حل الگوی مورد بهره گیری برای اندازه گیری کارایی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار  Excelو DEA Solver Pro بهره گیری خواهد گردید.

 

1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصی

کارایی[1] : تخصیص بهینه منابع توسط بنگاه می باشد.

کارایی فنی (TE) [2]: توانایی بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی عوامل تولید را نشان می دهد.

کارایی تخصیصی (AE) [3] : توانایی یک بنگاه در بکارگیری ترکیب بهینه نهاده ها با در نظر داشتن قیمت های نهاده را نشان می دهد.

کارایی اقتصادی (EE)[4] : کارایی اقتصادی حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی تعریف می گردد. (فارل 1957).

تحلیل پنجره ای : روش تحلیل پنجره با امکان­پذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سری­های زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابی­های زمانی برطرف می­کند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک اقدام می­کند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید می­باشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار می­گردد. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص پیش روی عملکرد خود آن واحد در سایر دوره­ها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار می­گیرد (Tulkens and Eeckaut,1995).

 

1-10- فصول پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد.

فصل حاضر به کلیات پژوهش اختصاص یافته می باشد.

 

در فصل دوم تاریخچه شکل گیری بانک و سیر تحول آن مطالعه شده می باشد و تعریف مدلهای مورد مطالعه این پژوهش و در ادامه اختصار چند پژوهش در زمینه کارایی بانک ها در داخل و خارج از کشور ارائه میگردد.

 

در فصل سوم به تشریح روش اجرای مورد مطالعه خواهیم پرداخت و مفهوم کارایی، مدل های مرزی، توابع مرزی تصادفی، مدل های مورد بهره گیری از قبیل مدل پنجره ای و سلسله مراتبی نحوه تخمین کارایی، نرم افزار مورد بهره گیری و خصوصیات آن به تفضیل تشریح می گردد و به مطالعات انجام شده اختصاص دارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل چهارم الگوی مناسب برای برآورد کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارایه می گردد و کارایی این بانک برآورد می گردد.

 

در فصل پنجم اختصار از پژوهش و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و محدودیت­های آن می پردازیم، ضمن اینکه پیشنهادهایی به مقصود بهبود کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارائه می گردد.

[1] – Efficiency.

[2] – Technical Effiency.

[3] – Allocative Efficiency.

[4] – Economic efficiency.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد