3-9- روش­های کاربردی سنجش کارایی

برای سنجش کارایی بنگاه ها روش های مختلفی بکار گرفته می گردد لیکن زیرا برای محاسبه کارایی از تابع تولید مرزی یا هزینه مرزی بهره گیری می گردد، آغاز لازم می باشد مفهوم مرزی بودن بیشتر تبیین داده گردد.

کارایی را می توان به دو روش تعریف نمود. اول کارایی به مفهوم رسیدن به امکانات بالقوه فنی که هر بنگاه می تواند به آن رسیده یا نرسیده باشد. چنین تعریف نظری شاید به صورت فنی ممکن باشد اما اندازه گیری آن در اقدام غیر ممکن می باشد و روش دوم به عنوان بهترین رفتار عملی نظاره شده از بنگاه در صنعت می‎باشد. پس بنگاه ها، بر حسب عملکردشان (نه با چارچوبی که در اقدام قابل دسترس نیست) با یکدیگر مقایسه می شوند. این برداشت از کارایی راه گشای روش های عملی اندازه گیری شده می باشد و مفهوم توابع مرزی را پدید آورده می باشد.

اما تخمین هایی که از تابع تولید انجام می شود، میانگین محصول تولیدی را محاسبه می کند ولیکن تابع تولید مرزی تلاشی برای پر کردن فاصله کارهای نظری و عملی با در نظر گرفتن مشاهدات مرزی و حدی برای تخمین تابع تولید می باشد به لحاظ تجربی استخراج توابع مرزی به صورت پارامتری و ناپارامتری صورت می پذیرد در روش های ناپارامتری تأثیرات تصادفی رادر سنجش کارایی لحاظ نمی کند، اما در روش پارامتری محاسبات بر اساس تخمین هایی از تابع تولید یا هزینه بوده و تأثیرات تصادفی را در تخمینی تابع و تعیین پارامترها در نظر می گیرد. و با در نظر داشتن اینکه تابع هزینه دوگان تابع تولید می باشد از تابع هزینه برای مدل دهی مؤسساتی که در فضای بسیار مقرراتی اقدام می کنند (مانند صنعت بانکداری) بهره گیری می کنند (Kumbbakar,1988,335).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش  برای  سنجش کارایی به تبیین روشهای ناپارامتریک می پردازیم.

 

3-9- 1- روش های ناپارامتریک[1]

روش های ناپارامتریک را می توان ساده ترین روش های نظاره و تخمین ناکاراییتلقی نمود. بنگاه‎های مختلف در یک صنعت مشخص به ازاء هر سطح نهاده، سطح محصول متفاوتی را تولید می کنند. روش های ناپارامتریک عموماً عملکرد یک بنگاه را با بهترین بنگاه های بالفعل داخل آن صنعت مطالعه می‎کنند. همچنین بایستی بنگاهها به لحاظ ماهیت و تولید نوع محصول شبیه هم باشند و اگر اینگونه نباشد مشاهدات تنها به یک سری نقاط پراکنده محدود خواهد گردید. در سطح الگوهای ناپارامتریک، روشهای گوناگونی برای نظاره ناکارایی هست که به کمک نمودار (3-9) به اظهار آنها می پردازد. در این نمودار نقاط 1 الی 5 الگوی مشاهدات بنگاههای موجود در یک صنعت می باشد.

[1] – Non-parametric Programming.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد