در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از پژوهش تعبیر می گردد به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گیری از یک روش پژوهش، داده‌ها تجزیه و تحلیل، فرضیه آزمون شده و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد گردید.

در این فصل، اطلاعات مربوط به شرکتها  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه پژوهش مطالعه گردد. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار Spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

 

41)آمار توصیفی

در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار[1]، چولگی[2] و کشیدگی[3] انجام پذیرفته می باشد. مقدار میانگین، متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می‌دهد و در نهایت، چولگی، شاخص تقارن داده‌هاست.

[1] -Std Deviation

[2] -Skewness

[3] -Kurtosis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزمون نرمال بودن

یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، بهره گیری از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف می باشد. آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کلوموگروف و ان.وی.اسمیرنوف به این نام خوانده می گردد، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب می باشد و آنرا با نام اختصاریks نمایش می‌دهند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد