به مقصود تهیه مبانی و ادبیات موضوع پژوهش و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه های شامل کتب ، مجلات ، پایان نامه ها و جستجو در اینترنت و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به مشتریان از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید .

1ـ10ـ جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بانک صادرات کاربر موبایل بانک صادرات در شهر بندر عباس می باشد . طی استعلام از اداره بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانک صادرات تعداد کاربران موبایل بانک صادرات در پایان سال 1392 برابر با 195816 نفر می باشد .

1ـ11ـ روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. حجم نمونه آماری با توجه در نظر گرفتن حجم جامعه آماری ساختار مدل و پراکندگی متغیر مورد مطالعه برابر با 385 می باشد.

1ـ12ـ تبیین واژه ها و اصطلاحات

بانکداری الکترونیکی :

بانکداری الکترونیکی عبارتست از به کارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی ازجمله اینترنت ، شبکه های ارتباطی بی سیم ، دستگاه های خود پرداز ، تلفن همراه ، در ارائه خدمات بانکی که این خدمات بخشی از تأمین مالی در سیستم پولی ومالی کشور می باشد ( عباسی نژاد و مهرنوش ، 1385، ص 29)

تعریف عملیا تی : دراین پژوهش بانکداری همراه که  از زیر سیستم های بانکداری الکترونیک می با گردید . به عنوان بانکداری الکترونیک مدنظر قرار گرفته می باشد .

بانکداری از طریق موبایل:

بانکداری با تلفن همراه عبارت می باشد ازبه کار گیری تلفن همراه در دریافت خدمات بانکی ومالی، بدین معنی که موسسه یا بانک عامل می تواند خدمات خودرا از طریق اینترنت دراختیار مشتریان برای دریافت خدمات مورد نیاز خودمی توانند ،با اتصال به اینترنت ازطریق تلفن های همراه خود ، خدمات عرضه شده به بانک یا مؤسسات عامل را مستقل اززمان و مکان دریافت نمایند .

تعریف عملیاتی : بانکداری همراه در این پژوهش سیستم موبایل  بانک صادرات می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کیفیت :

کیفیت عباتست از آماده بودن خدمت یا کالا برای بهره گیری کننده ، که خود نیازمند کیفیت طراحی ، انطباق ، در دسترس بودن مکان ارائه خدمت یا کالاست (سید جوادین ، کیماسی،  35، 1384) .

خدمت :

فرآیندی می باشد که مشتمل بریک سری از فعالیتهای کم وبیش نامحسوس که به گونه طبیعی اما نه لزوما همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان منابع فیزیکی یا کالاها سیستم های ارائه کننده خدمت ، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد .( گرونروز ، 1997:46 )

تعریف عملیاتی : مقصود از خدمت در این پژوهش خدمات ارائه شده سیستم موبایل بانک صادرات می باشد . از قبیل انتقال وجه ، پرداخت قبوض ، پرداخت قسط و پیگیری چک .

کیفیت خدمات :

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد