عبارت می باشد از تامین منابع مالی بوسیله بانک برای توسعه زمین (بویژه مستقلات در بخش کشاورزی ) براساس روش هزینه توسعه انجام شده و تعیین نرخ هزینه توسط بانک مرکزی این روش می تواند در چارچوب جعاله رایج در بانکهای ایران عملی باشد .

 

2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت[2]

عبارت می باشد از قراردای بین باننک و مشتری به عنوان شرکاء موقت برای تامین اندازه توافق شده ای از سرمایه در گردش  و سهیم شدن در سود و زیان حاصل از مشارکت در یک فعالیت اقتصادی روش عملی در این قسمت تا اندازه ای و در بعضی مراحل اجرایی به مشارکت مدنی بانکداری ایران شباهت دارد .

 

2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه[3]

عبارت می باشد از شراکت بانک در ریسک و یا در آمدهای ناشی از مالکیت سهام یک شرکت. در این حالت بانک تامین کننده منابع سهام و یک شرکت را براساس قیمت روز و یا قیمت توافق شده خریداری و مثل سایر سهامداران در سود و زیان حاصله به اندازه سرمایه خود شریک می باشد. روش مذبور به مشارکت حقوق بانکها در ایران بی شباهت نیست ( .(Saunders  & Cornett , 2009

 

2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت[4]

عبارت می باشد از گواهی و اسناد قابل انتقال که به مقصود جایگزینی پیش روی روش تامین مالی برای شرکتها از طریق انتشار اوراق قرضه، بوسیله بانکها تعبیه شده می باشد  و بانکها در سود حاصل به نسبت نرخ توافق شده در قرارداد و زیان حاصله به اندازه سرمایه گذاری شریک هستند. این گواهیهای مدت دار تا ده سال صادر می گردد و در بازار سرمایه قابل معامله هستند .

 

2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه[5]

عبارت می باشد از انعقاد قرار دادی که به موجب آن یکطرف سرمایه مضاربه را تامین می نماید و طرف دیگر تجربیات و تخصص و مدیریت کاری خود را برای انجام یک امر تجاری عرضه می کند. طرفی که عهده دار انجام کار می باشد بایستی حداقل 10% سرمایه مضاربه را تامین نماید .

 

2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره[6]

عبارت می باشد از تامین مالی و سرمایه گذاری توسط بانک و مشتری برای خرید یا احداث مسکن و تسهیم مال اجاره ملک مذبور بر اساس نسبتهای سرمایه گذاری یا هر نسبت مورد توافق دیگر بین طرفین اندازه مال الاجاره هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر می باشد. از جمع بندی کاربردی ابزارهای اعتباری فوق که عموماً فاقد تعریف جامع و قانونی هستند چنین مستفاد می گردد که اگر چه کشور پاکستان تلاشهای زیادی برای زدودن بهره از سیستم بانکی صورت گرفته اما با عنایت به معضلات حقوقی و بنیادی هنوز برای تامین مالی متقاضیان بهره گیری از تسهیلات اعتباری، بانکهای عمومی بر اساس سود متعارف متغیر بین حداقل و حداکثر تعیین شده از طرف بانک مرکزی و در چارچوب توافق با مشتریان اقدام می کنند و لازم می باشد تغییراتی فراتر در جهت نظامی متکی به قوانین نافذ در مراجع قضایی که کلاًبر اساس مشارکت در سرمایه سهمی بلند مدت باشد صورت پذیرد (هدایتی، 1371).

 

2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی

سه بانک از بزرگترین بانکهای مالزی جهت رونق بخشیدن به امر بانکداری اسلامی، در جنب سیستم وامدهی و سپرده گذاری متعارف خود، مشترکاً برنامه بانکداری بدون بهره را به مورد اجرا گذاشتند. برنامه مذبور، که توسط بانک مرکزی مالزی تهیه و تدوین شده بانکهای

BANK BU MIOUTRA MALAYSIA (MBBM)

MALAYAN BANKING BHD

UNITED MALAYAN BANKING CORP (UMBC)

را قادر می سازد که هفت خدمات بانکی بدون بهره را بدواً در 101 شعبه خود ارائه نمایند و زیرا اسلام بهره را ممنوع نمود، پس بانکداری اسلامی به جای بهره وام و سپرده ها بر مشارکت در سود متکی می باشد، وزیر دارایی مالزی نیز در مورد بکارگیری خدمات بانکی مذبور تصریح نموده که عملیات جدید بانکهای یاد شده بر مبنای اصول اسلامی خواهد بود و هدف از اجرای این برنامه تصمیم و گسترش بانکداری بدون بهره جهت بکارگیری وجوه مسلمانان و غیر مسلمانان می باشد. وی در فرازی از سخنان خود گفته می باشد که تعدادی از بانک ها مشتاق پیوستن به این برنامه هستند لکن ما در شروع کار انجام این برنامه را محدود و منحصر به سه بانک خواهیم نمود اما مالزی به توسعه یک سیستم بانکداری اسلامی در کنار سیستم بانکی متعارف ادامه خواهد داد. به موجب مقررات بانکداری اسلامی، بانک به عنوان یک کارفرما اقدام می نماید، حال آنکه یک سپرده گذار سرمایه را تامین می کند و هر سودی که عاید گردد میان آنها تقسیم می گردد. شایان ذکر می باشد که مالزی از قبل دارای یک بانک اسلامی تحت عنوان ( بانک اسلام مالزی ) و یک شرکت بیمه اسلامی بوده می باشد. این کشور همچنین  دارای یک صندوق امانی اسلامی بوده و مشغول برنامه ریزی در مورد حق العمل کاری و سیستم رهن گذاری می باشد Smith&Cargill,1980)).

                2-Development-charge

3-Investment in musharcka

                                                                                                                         4-Investment on basis of equity participation

                                                                                                                          5-Investment in participation term certificate

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-Investment in modaraba

2-Investment on the rent sharing basis

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد