• نرخ تورم؛ تورم به معنی کشش (میل) مداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‎باشد و نرخ تورم برابر می باشد با تغییر در یکشاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
 • تولید ناخالص داخلی (GDP عبارت می باشد از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات نهایی در یک کشور به قیمت بازار طی دوره یک زمان به خصوص (معمولاً یک سال) می باشد.
 • نرخ ارز؛ ارزش هر یکای پول یک کشور (برای نمونه ریال ایران) به ازای پول خارجی را گویند، یا به اظهار دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد.
 • متغیر وابسته (Y):
 • متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد، یا متغیری که با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن، می‎توان پاسخها یا راه حل هایی را برای مسئله شناخت. در اینجا عملکرد مبتنی بر معیارهای سودآوری (ROA، ROE، NIM) به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

  • ROA ؛از تقسیم سود خالص به دارایی‎ها شرکت محاسبه می‎گردد.

   

  • ROE ؛ از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه می‎گردد.

  NIM ؛از حاصل تقسیم تفاوت بین درآمد بهره ای و هزینه بهره‎ای به کل دارایی‎ها محاسبه می‎گردد.‎

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   

  با در نظر داشتن مطالب یاد شده در مورد متغیرهای توضیحی، الگوهای پژوهش شامل الگوی مربوط به آزمون فرضیه اول تا دوازدهم، دوزاده الگوی رگرسیون چند متغیره می باشد که به گونه کلی به صورت زیر نشان داده می‎گردد:

  ROA i,t = β0 + β1TDTA i,t + β2SIZE i,t+ β3SG i,t + ē i,t

   

  ROE i,t = β0 + β1TDTA i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  NIM i,t = β0 + β1TDTA i,t + β2SIZE i,t3SG i,t +  ē i,t

   

  ROA i,t = β0 + β1 Inf i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  ROE i,t = β0 + β1 Inf i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  NIM i,t = β0 + β1Inf i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  ROA i,t = β0 + β1ER i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  ROE i,t = β0 + β1ER i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  NIM i,t = β0 + β1ER i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  ROA i,t = β0 + β1GDP i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  ROE i,t = β0 + β1GDP i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  NIM i,t = β0 + β1 GDP i,t + β2SIZE i,t3SG i,t + ē i,t

   

  که:

  Yi,t شامل متغیرهای وابسته اعم از نرخ بازده دارایی‎ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) شرکت i در زمان t می‎باشد. که ROA از حاصل تقسیم سود خالص به داراییهای شرکت، ROE از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت و NIM نیز از حاصل تقسیم سودخالص به فروش محاسبه می‎گردد.

  TDTA نشان‎دهنده کل بدهی‎ها به کل داراییهای [1] شرکت i در زمان t می‎باشد.

  SIZE نشان‎دهنده اندازه شرکت i در زمان t می‎باشد.

  SG i,t رشد فروش می‎باشد که نشان‎دهنده درصد تغییرات در خالص درآمد بهره[2] می‎باشد.

  [1] Total Debt to Total assets

  [2] change in net interest income

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد