عبارت می باشد از  پرداخت وام به صورت قرض بدون اخذ بهره و فقط در قبال وصول کارمزد معادل هزینه خدماتی مربوط، نظیر قرض الحسنه اعطایی سیستم بانکی در ایران.

 

 

2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده[2]

عبارت می باشد از پرداخت وام به شکل قرض و برای برقراری قسط و عدالت در اقتصاد اجتماعی بدون وصول هیچگونه کارمزد و بهره در جهت اهداف خیر خواهانه و رفع نیازهای مالی افراد تهی دست(هدایتی، 1371).

 

2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء[3]

عبارت می باشد از قرار داد فروش کالا به قیمت مورد توافق بانک و خریدار آن کالا. این قیمت شامل قیمت کالا به علاوه مبلغی به عنوان سود بانک. این روش به فروش اقساطی بانکداری فعلی ایران شباهت دارد .

 

2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء[4]

عبارت می باشد از خرید اسناد و اوراق تجاری قابل معامله از مشتریان به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آن، در این حالت مشتری هنگام فروش متعهد می گردد تا چنانچه سند مورد نظر در سر رسید وصول نشود آن را دوباره به قیمت رسمی از بانک خریداری نماید. این روش همانند معاملات خرید دین رایج در ایران می باشد .

 

2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید[5]

عبارت می باشد از خرید کالا یا اوراق بهادار بر اساس قیمت توافق شده از یک مشتری توسط بانک و فروش آن به قیمت بیشتر به همان مشتری و وصول وجه آن به اقساط یا یکجا در آینده. انجام این نوع معامله برای خرید و فروش کالا در ایران تحت نام پی خرید بوسیله بعضی شرکتهای اعتباری انجام می شود  و تقریباً شباهت به معاملات فروش اقساطی بانکهای ایران دارد .

 

2-1-15-6-تامین مالی اجاره[6]

عبارت می باشد از اجاره اموال بانک به مشتری در قبال دریافت مال الاجاره .

 


 

2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک[7]

همانند بانکداری فعلی ایران، مستاجر در پایان مدت قرار داد اجاره بشرط اقدام به مفاد آن، مالک عین مستاجره سهم موجر می گردد مورد اجاره می تواند کلا در مالکیت بانک و یا در مالکیت مشتری بانک و مشتری یا مستاجره باشد .

1-Loan with service charge

 

1-Lending without any return

2-Mark up –

                                                                                                                                                                                 3-Mark down

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

                                                                                                                                                                                    4-Buy – bak

5-Leasing

                1-Hire-purchase

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد