تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های یک پژوهش می باشد. داده های خام با بهره گیری از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات مورد بهره برداری بهره گیری کنندگان قرار می گیرد .

برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری شده می باشد .

جهت توصیف متغییرهای پژوهش در قالب جداول و نمودار از آمار توصیفی شامل جنسیت، اندازه تحصیلات و سنبا بهره گیری از نرم افزارSPSS بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول و نمودار های  فوق نظاره می گردد که 38.2 درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه دارای مدرک دیپلم، 31.8 درصد مدرک لیسانس، 11.8 درصد افراد زیر دیپلم، 10 درصد دارای مدرک کاردانی و 8.2 درصد مابقی نفرات پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای مدرک فوق لیسانس و یا بالا تر می‎باشند.

با در نظر داشتن جدول و نمودار فوق نظاره می گردد که 87 (39.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 104 (47.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 23 (10.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 5 (2.3%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 1 (0.5%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

با در نظر داشتن جدول و نمودار فوق نظاره می گردد که14(6.4%)نفرازپاسخ دهندگان گزینه بسیارکم، 59 (26.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 101 (45.9%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 41 (18.6%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 5 (2.3%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن جدول و نمودار فوق نظاره می گردد که 10 (4.5%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار کم ، 37 (16.8%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه کم ، 106 (48.2%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه متوسط و 58 (26.4%) نفر از پاسخ دهندگان گزینه زیاد و 9 (4.1%)نفر از پاسخ دهندگان گزینه بسیار زیاد را انتخاب نمودند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه