در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده می باشد بنابر این در حالت اول  معادله رگرسیون به صورت زیر اظهار می‎گردد:

NIM = 1.453 – 0.096 SIZE – 0.038 SG

 

خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده می باشد که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیر های مستقل اظهار شده می باشد. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده اندازه تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل می باشد هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (NIM) و متغیر مستقل می باشد.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که SIZE بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با در نظر داشتن سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتERبرمتغیر وابسته تأثیرمعنی‎داری نداشته  و می‎توان آن را از معادله رگرسیون خارج نمود. در نتیجه فرضیه نهم  را نمی‎توان پذیرفت به اظهار نرخ ارز  بر حاشیه بهره خالص   تأثیر معنی‎دار نخواهد داشت.

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون دوربین – واتسون برای مدلهای چهارم، پنجم و ششم، آماره آن تمامی مدل‎ها بین 5/1 تا 5/2 بوده لذا فرضیه صفر یعنی عدم خود همبستگی بین خطاها (جملات پسماند) پذیرفته می‎گردد، لذا از معادله رگرسیون در صورت وجود می‎توان بهره گیری نمود.

مبتنی بر جدول4-29، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارایه شده می باشد بنابر این در حالت اول  معادله رگرسیون به صورت زیر اظهار می‎گردد:

ROA = 0.289 +0.42 GDP – 0.036 SIZE – 0.002 SG

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خطای معیار ضرایب ستون B در ستون دوم آورده شده می باشد که به ترتیب برای مقدار ثابت ومتغیرهای مستقل اظهار شده می باشد. ستون بتا مقدار استاندارد شده ضرایب می‎باشد که نشان‎دهنده اندازه تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل می باشد هر چه قدر مطلق این ضرایب بزرگتر باشد نشان‎دهنده ارتباط قوی‎تر متغیر وابسته (ROA) و متغیر مستقل می باشد.با مقایسه ضرایب ستون بتا می‎توان نتیجه گرفت که IZES بیشترین تأثیر وGDP کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته خواهند داشت. با در نظر داشتن سطح معنی‎داری آماره t می‎توان نتیجه گرفتGDP برمتغیر وابسته تأثیرگذار بوده و نیازی به خارج کردن آن ها از معادله رگرسیون نمی‎باشد. در نتیجه معادله رگرسیون به همان شکل اظهار شده باقی می‎ماند و همین گونه فرضیه دهم  پذیرفته میگردد به اظهار دیگر تولید ناخالص داخلی بر نرخ بازده داراییها تأثیرگذار بوده و ارتباط معنیدار بین آن ها هست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد