چهار ویژگی خدمات به تبیین زیر می باشد(ادواردسون ، 2005):

الف) ناملموس بودن: خدمات خالص را نمی توان به وسیله هیچ کدام از خواص فیزیکی ارزیابی نمود.به بیانی دیگر قبل از مصرف نمیتوان این گونه خدماترا مستقیماً ارزیابی نمود. خریداران بالقوه، اغلب می توانند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند و بچشد. به علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط به این ویژگی های ملموس را می توان قبل از خرید، مطالعه کرده و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کند. اما در مورد خدمات ، ویژگی های ملموس وجود ندارد تا بدین وسیله مشتریان قبل از خرید صحت تبلیغاتی که در مورد آن انجام شده می باشد را مورد مطالعه قرار دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب ) تفکیک پذیری: تولید و مصرف کالاهای ملموس در اقدام مجزا از یکدیگرند. سازمان های تولیدی معمولاً کالا را در یک مکان تولید کرده و سپس آن را به جایی که مشتریان می خواهند بخرند، حمل می کنند. اما در مورد خدمات،تولید از مصرف جدا نیست. به بیانی دیگر مقصود از تفکیک ناپدیری خدمات این می باشد که نمی توان خدمات را از کسی که آنان را ارایه می کند جدا نمود.

ج ) تغییر پذیری: از آنجایی که مشتریان معمولاً در فرآیند تولید خدمات حضور دارند و تولید و مصرف خدمات به گونه همزمان انجام می شود، نظارت و کنترل جهت حصول استانداردهای پایدار مشکل می باشد. به گونه طبیعی در مورد خدمات آن گونه که در مورد کالاها صادق می باشد امکان بازرسی قبل از تحویل و رد کالاهای معیوب وجود ندارد ، زیرا خدمات معمولاً بایستی در زمانی که مشتریان حضور دارند تولید شوند.

د ) فناپذیری(غیر قابل نگهداری): خدمات از آن جهت که نمی توان آن ها را ذخیره نمود نیز با کالاها تفاوت دارند. یک تولید کننده خدمات اگر نتواند تمامی ستاده های تولیدی اش را در دوره فعلی به فروش برساند، نمی توان آن را ذخیره کند تا در دوره بعدی به فروش برساند. اگر اندازه تقاضا برای خدمات ثابت باشد، مسئله غیرقابل نگهداری بودن آن قابل حل می باشد. اما از آنجایی که تقاضا برای خدمات مختلف نوسان دارد، این امر سازمان های ارائه دهنده خدمات را با مسائل و معضلات خاصی روبه رو می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد