بر اساس الگوی مشاهدات اگر بنگاه های 1و2و3 با بهره گیری از نهاده هایی که دارند بهترین عملکرد را داشته باشند بنگاه های 4و5 ناکارا خواهند بود. این روش در برابر این پرسش که با ترکیب نهاده های دو بنگاه 4و5  چه محصولی به دست می آید نارسا می باشد. زیرا شکل تابع تولید بنگاه ها در این روش در دسترس نیست و تنها مشاهدات به صورت نقاطی بر روی نمودار ترسیم شده اند. همچنین این روش نوع کارایی بنگاه ها را نیز مشخص نمی سازد. با این حال برای مقایسه ناکارایی در روش مشاهدات، مبنایی نامطمئن قابل تحقق می باشد و آن در صورتی می باشد که مشاهدات بیشتری مانند نقطه 6 که در سطح کاربرد نهاده ها برابر بنگاه 5 می باشد وجود داشته باشد که در آن شرایط می توان نا کارایی را با مقایسه محصول به دست آمده نشان داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-9-1-2- روش مرز پله ای[2]

در روش مرز پله ای نقاط حدی با خط پله ای شکسته ای همچون خطی که از نقاط 1،2،3 گذشته می باشد به هم وصل می شوند تا مرز پله ای حاصل گردد اما این مرز به دلیل محدودیت های اندازه گیری نمی‎تواند تخمین مناسبی برای مشاهداتی که چندان به نقاط حدی نزدیک نیستند ارائه دهد. اگر تعداد مشاهدات بسیار زیاد باشد مجموعه ای از نقاط بهترین عملکردها پدید می آید که در آن صورت، پله های مرز تولید کوچک شده و مشکل مشاهدات دور مرتفع خواهد گردید. اما در اقدام تعداد مشاهدات محدود می باشد و مشاهدات در سطح هزاران کمتر پیدا نمود می گردد و لذا پله ها بزرگ خواهند بود (شکل 3-8).

[1] – Observation Method.

[2] – Stepped Frontier Method.

– روش میانگین خطی

در الگوی میانگین خطی فرض بر این می باشد که نهاده ها و ستاده ها تقسیم پذیر هستند و لذا می‎توان نقاط میانی نیز برای مشاهدات فراهم نمود بدین ترتیب می توان مرز تولید را با وصل نقاط با خطوط مستقیم به دست آورید. برای این کار دو حالت پیش روست: نخست اینکه نقاط مجاور یکدیگر به وسیله خط مستقیم به یکدیگر وصل شوند که در آن صورت نقاطی زیرا نقطه 2 نیز جزء مرز به حساب خواهند آمد. دوم اینکه نقاط 1 و 3 به هم وصل شوند، با این فرض که نقاط روی مرز به لحاظ تکنیکی قابل دسترسی بوده اند، هرچند که در اقدام بدست نیامده باشند. با فرض اخیر نقطه

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد