H0: بین اعطای تسهیلات در بخش اشتغال جوانان صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان ارتباط معنی دار وجود ندارد.

H1: بین اعطای تسهیلات در بخش اشتغال جوانان صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان ارتباط معنی دار هست.

با در نظر داشتن مقدار درجه آزادی 219 مقدار از دست رفته ای وجود ندارد .

با در نظر داشتن مقدار سطح معنی دار که در جدول فوق نظاره می شود0.05<0.000 sig =  می باشد، و به

همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد و این رایطه معنی دار می باشد .

میانگین این عامل اختلاف معنی داری با عدد 3 دارد  و با در نظر داشتن مثبت بودن علامت عدد در می یابیم که میانگین موجود در عوامل این فرضیه بیشتر از 3 می باشد  در نتیجه آزمون فرضیه اصلی پذیرفته می باشد.

-آزمون فرضیه فرعی اول

H0 : بین اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان ارتباط معنی دار وجود ندارد.

H1: بین اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان ارتباط معنی دار هست.

 

با در نظر داشتن مقدار درجه آزادی 219 مقدار از دست رفته ای وجود ندارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن مقدار سطح معنی دار که در جدول فوق نظاره می شود0.05>0.139 sig = می باشد، و به

همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض صفر قبول و فرض یک رد می گردد و این رایطه معنی دار نمی باشد .

میانگین این عامل اختلاف معنی داری با عدد 3 ندارد درمی یابیم که میانگین موجود در عوامل این فرضیه کمتر 3 می باشد  در نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول پذیرفته نمی باشد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه