داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج گردیده و سپس این داده ها از طریق نرم افزار های اکسل و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‎باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار ارائه می گردد و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد هدف مطالعه اندازه  موفقیت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه  صندوق مهر امام رضا (ع) می باشد، و با در نظر داشتن فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، از روشهای آزمون تی بهره گیری می‎گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادامه فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت می توان در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود و نتایج و پیشنهادات لازم را ارائه نمود.

 

 

مهمترین آماره های مورد بهره گیری در این پژوهش عبارتند از :

1-آمار توصیفی

2-آمار استنباطی

 

3-6- روایی[1] و پایایی[2]  ابزار اندازه گیری

3- 6-1- روایی (اعتبار)

مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمی توان به  دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری هست .

اعتبار محتوا، نوعی اعتبار می باشد که معمولا برای مطالعه اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می گردد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال هایی تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‎ها معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مطالعه تعیین می گردد (سر مد و همکاران، 1380).

برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش حاضر نیز از روش محتوا بهره گیری گردید، بدین مقصود آغاز پیش نویس سوالات در اختیار چندی از افراد نظریه پرداز و خبره (استادان) قرار گرفت و پس از بحث و گفتگو تغییرات لازم در سوالات اولیه به اقدام آمد، به نحوی که در پایان همگی همراه محقق در روایی محتوای سوالات به توافق رسیدند و نهایتا به نظر استاد راهنما و استاد مشاور رسید و پس از بکارگیری نظرات اصلاحی ایشان، پرسشنامه تنظیم گردید .

1- Validity

2- Reliability

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد