جامعه آماری این پژوهش 60 شرکت خصوصی و دولتی می باشد که شامل 80 نفر از اپراتور هایی که مستقیما با دستگاهای شرکت کندوکاو ماشین سرو کار دارند می گردد.

1-9- قلمرو پژوهش

1-9-1- قلمرو موضوعی

در حیطه بازاریابی خدمات می باشد.

1-9-2- قلمرو زمانی

از دی ماه 93 شروع و حدوداً 1 ماه ادامه داشت ( قابل ذکر می باشد قلمرو زمانی پژوهش بازه زمانی توزیع پرسشنامه می باشد).

1-9-3- قلمرو مکانی

شرکت های دولتی و خصوصی که از مشتریان شرکت کند و کاو ماشین هستند.

1-10- روش و ابزار گردآوری داده ها

گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد.ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز پژوهش خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. پس برای به دست آوردن داده ها ابزار گوناگونی مانند نظاره، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارند. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش حاضر از روش های زیر بهره گیری شده می باشد:

1.بهره گیری از مدارک کتابخانه ای جهت ادبیات موضوعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.بهره گیری از پرسشنامه که ابزار اصلی پژوهش برای مطالعه وضعیت موجود می باشند.

1-11- تعریف مفاهیم اساسی پژوهش

رضایت[1]:

عبارت می باشد از یک طرز تلقی و احساس کلی مثبت نسبت به یک محصول یا خدمت که بعد از دریافت آن در فرد به وجود می آید. (کاتلر و آرمسترانگ،1386 ؛173)

کیفیت[2]:

کیفیت عبارت می باشد از مجموعه فعالیتها ، فرآیند ها، اعمال و تعاملاتی که بمنظور برطرف ساختن معضلات مشتریان به آنان ارائه می گردد.(وارگو و لوش ،2004)

شکاف کیفیت خدمات[3]:

عبارت می باشد از تفاوت بین انتظارات  و ادراکات افراد از خدمات دریافتی از یک سازمان معین (پاراسورامان و دیگران،1988؛23)

[1] Satisfaction

[2] Quality

[3] Service Quality Gap

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه