H0:بین اعطای تسهیلات در بخش صنعت صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار وجود ندارد.

H1: بین اعطای تسهیلات در بخش صنعت صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار هست.

با در نظر داشتن مقدار درجه آزادی 219 مقدار از دست رفته ای وجود ندارد .

با در نظر داشتن مقدار سطح معنی دار که در جدول فوق نظاره می گردد 0.05 >0.132 sig =  می باشد، و به

همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض صفر قبول و فرض یک رد می گردد و این رایطه معنی دار نمی باشد. میانگین این عامل اختلاف معنی داری با عدد 3 ندارد درمی یابیم که میانگین موجود در عوامل این فرضیه کمتر 3 می باشد در نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم پذیرفته نمی باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

 

 

دسته بندی : پایان نامه