هر پژوهشی با یک مسئله آغاز می‎گردد. مسئله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‎گردد. پس وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، مطالعه و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می‎باشد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیات داده های جمع آوری شده در خصوص پژوهش، ورودی اساسی و پایه پژوهش می‎باشد و در نهایت، محقق بایستی با در نظر داشتن داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگوئی به سوالات پژوهش اقدام نماید. اما همانگونه که عیان و محرز می‎باشد، داده ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکا می‎باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل بهره گیری بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.

لذا در این فصل به مطالعه چگونگی داده ها، تحلیل آنها جهت بهره گیری از داده های خام در راستای سوالات پژوهش پرداخته می‎گردد.

 

3-1) روش پژوهش

پژوهش حاضر ازجهت هدف، از نوع کاربردی می باشد. این نوع پژوهش از آن جهت که می‎تواند مورد بهره گیری سازمان بورس اوراق بهادار بانکها، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی می باشد.

ازجهت روش استنتاج، از نوع توصیفی – تحلیلی(استقرایی) می‎باشد. پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از پژوهش شامل جمع‌آوری اطلاعات به مقصود آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ازجهت نوع طرح پژوهش، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. در این نوع پژوهش‌ها، هدف مطالعه روابط موجود بین متغیرها می باشد و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده می باشد، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می گردد.

 

3-2) حدود زمانی و مکانی پژوهش

این پژوهش در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته می باشد، در نتیجه قلمرو مکانی آن را شرکتهای مذکور تشکیل می‎دهند. قلمرو زمانی پژوهش حاضر سالهای 1386 الی 1390 می­باشد.

 

3-3) جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

 

3-4) روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

 انتخاب نمونه آماری پژوهش با شرایط زیر تعیین شده اند:

 1) در تمام طول دوره پژوهش، عضو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد.

2) در تمام طول دوره پژوهش، بطور فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشد.

3) سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال بوده و در تمام طول سالهای پژوهش، سال مالی شرکت تغییر نیافته باشد، زیرا اگر سال مالی شرکتی طی دوره سالهای 1386 تا 1390 تغییر کرده باشد در آن صورت امکان مطالعه فرضیه پژوهش در خصوص آن شرکت برای سالهای مورد مطالعه با تکیه بر اطلاعات و داده های صورتهای مالی دوره های مختلف آن شرکت وجود نخواهد داشت. این به آن خاطر می باشد که صورتهای مالی دوره تغییر برای دوره زمانی کمتر یا بیشتر از یکسال مالی (12 ماه) خواهد بود. در نتیجه قابلیت مقایسه را بین اطلاعات دوره های مالی از بین خواهد برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد