بهره وری کل=

 

نمودار (3-9) منحنی تولید یکسان کالا

 

 

 

 

پس اختلاف نظرهایی در بکار گیری ضرائب فوق وجود داشت و بدین ترتیب محاسبه بهره وری عوامل کل با محدودیت مواجه بود. مدل کارنز، کوپر، رودز در سال 1978 میلادی به این علت معروف گشت که توانست مشکل محاسبه ضرائب را بر طرف کند(عین علیان،1387،91).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جالب اینکه ضرائب بدست آمده در این روش ، بیانگر همان قیمت های سایه ای [3] می باشد.

مدل کارنز، کوپر، رودز پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم ساز در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را بایستی انتخاب کنند و این امر میسر نمی گردد مگر به ویسله مشخص کردن ضرائب نهاده و ستانده ها برای هر واحد تولیدی. در واقع نقطه  عطف مدل فوق این بود که با بهره گیری از روش برنامه ریزی خطی توانست ضرائب فوق را محاسبه کند. روش تحلیل پوششی داده ها حالت چند محصولی و چند عامل تولیدی را به صورت ابتکاری به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می نماید. اگر اطلاعات در مورد K عامل تولید و M محصول برای هر کدام از N  بنگاه وجود داشته باشد. فرایند محاسبه به صورت زیر خواهد بود.

[1] – Charnes, Cooper, Rhodes.

[2] – Decision Making Unit.

[3] – Shadow Price.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد