فرضیه فرعی1:کارایی خدمات بانکداری همراه دربانک صادرات  ازدیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی2 :اثربخشی خدمات بانکداری همراه دربانک صادرات  از دیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی3 : دردسترس بودن خدمات بانکداری همراه دربانک صادرات  ازدیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی 4:امنیت سیستم خدمات بانکداری همراه دربانک صادرات  ازدیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی5 : زیبایی ظاهر سیستم بانکداری همراه دربانک صادرات از دید گاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی 6 : قابلیت ا عتماد سیستم بانکداری همراه در بانک صادرات  ازدیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی 7 : پاسخگویی سیستم بانکداری همراه دربانک صادرات  از دیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

فرضیه فرعی 8 : جبران خسارت سیستم بانکداری همراه دربانکصادرات  ازدیدگاه مشتریان رضایت بخش  می باشد.

فرضیه فرعی 9 : تماس وارتباط  سیستم بانکداری همراه دربانک صادرات ا زدیدگاه مشتریان رضایت بخش می باشد.

1ـ6ـ متغیرها:

1ـ6ـ1ـ وابسته :

در این پژوهش متغیر وابسته ،کیفیت خدمات موبایل دربانک صادرات میبا گردید که ارتباط آن با متغیرهای مستقل موردبرسی قرارمی گیرد.

1ـ6ـ2ـ متغیرهای مستقل:

1ـ کارایی 2ـ اثربخشی 3ـ دردسترس بودن 4ـ امنیت 5ـ زیبایی ظاهری 6ـ اعتماد 7ـ پاسخگویی 8ـ جبران خسارت 9ـ تماس

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ7ـ قلمروتحقیق

*قلمروزمانی : قلمروزمانی پژوهش کلیه مشتریانی که تا دی ماه سال1392 کاربر (مشترک) سیستم بانکداری همراه صادرات  شده اند.

* قلمرومکانی: قلمرو مکانی این پژوهش مشتریان کاربرسیستم بانکداری همراه بانک صادرات  در شهر بندر عباس  می باشد .

*قلمرو موضوعی : موضوع پژوهش حاضر در حوزه بانکداری الکترونیک قرار دارد . دربین زیر سیستم های بانکداری الکترونیک ، سیستم موبایل ، بانک صادرات به گونه مشخص در این پژوهش مد نظر قرار دارد . سیستم مذکور از ابعاد مختلف ونیز ازجنبه کیفیت خدمات ارائه شده آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد