• کارایی عبارت از انجام امری به بهترین طریق، بوسیله فرد حایز شرایط در بهترین محل و مناسب ترین وقت می باشد.( 19، Harington,1912)
 • به نظر سامانث دیوید کارایی عبارت می باشد از نسبت ستانده واقعی به ستانده استاندارد یا ستانده مورد انتظار. (6 Sumanth ,1985,)
 • کارایی ناظر می باشد بر اینکه نهاده های مختلف چگونه با هم ترکیب می شوند، یا اینکه کار چگونه پیش می رود.( شکری،1374، 30)
 • کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع می باشد و در مجموعه ای از فعالیت ها هنگامی یک فعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر تولید سایر فعالیت ها کاهش یابد( Walter, 1972, 412 ).
 • کارایی توانایی بدست آوردن حداکثر محصول یا ستانده از حداقل نهاده می باشد ( ژوزف،1371، 27 ).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • به نظر مولینس کارایی درست بجای آوردن فعالیت هاست و با داده ها و آن چیز که مدیریت انجام می دهد مرتبط می باشد (Mullins, 1993, 686 ).
 • کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص می باشد و هر چه این نسبت بالاتر باشد آن واحد کاراتر خواهد بود (برهانی، 1377، 25).
 • کارایی سازمانی عبارت از اندازه منابع بهره گیری شده در تولید یک واحد ستانده می باشد اگر یک سازمان بتواند با صرف منابع کمتر در مقایسه با سازمان دیگر به سطح تولید مشابه دست یابد می توان آن را کاراتر توصیف نمود (Daft, 1989, 90).
 • کارایی صرفاً یک مفهوم به معنای نسبت بین نتیجه و داده های به کار رفته می باشد(Dimock, 1931,96).
 • در فرهنگ لغات آکسفورد، کارایی[1] به جایگاه و یا کیفیتی که بیانگر کارا بودن باشد تعریف شده و متعاقب آن تصریح شده می باشد که در فیزیک کارایی نسبتی از انرژی یا کار تولید شده به اندازه مورد انتظار می‎باشد.
 • در دایره المعارف آمریکانا[2] کارایی به عنوان نسبتی از ستاده مفید – داده ها تعریف شده می باشد.

 

 

2-4- مفهوم کارایی و انواع آن

به گونه کلی کارایی مفهومی نسبی می باشد و مقایسه بین عملکرد واقعی  و عملکرد ایده آل را نشان می‎دهد. کارایی اکثراً در سه حوزه مهندسی، مدیرت و اقتصاد مطرح می باشد. در اقتصاد مفهوم کارایی همان تخصیص بهینه منابع می باشد. هر سازمانی مجموعه ای از ورودی ها را برای تولید تعدادی خروجی اعم از کالا یا خدمات بهره گیری می کند. برای مثال شعب بانک ها به عنوان واحدهای مشابه ورودی هایی همچون نیروی انسانی، امکانات، فضا و… را به کار می گیرند تا خروجی هایی نظیر اندازه جذب سپرده ها، اندازه اعطای تسهیلات و اندازه ارائه خدمات را تولید کنند(فقیه نصیری وهمکاران، 1389، 174).

[1] – Efficiency.

[2] – Americana.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد