“بین ساختار مالی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک ارتباط هست”

 

آزمون فرضیه­ی سوم پژوهش با در نظر داشتن آماره F (05/0> 025/0) نشان­دهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% می باشد. با در نظر داشتن   مدل برازش شده می‎توان ادعا نمود، حدود 2/56% از تغییرات در و حاشیه بهره خالص (NIM) توسط متغیرهای مستقل تبیین داده می‎گردد و معنادار بودن ارتباط­ی خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته توسط آزمون رگرسیون خطی در مجموع داده­های تجمعی پذیرفته شده می باشد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (234/0)که در مقایسه با سطح خطای 5% (05/0< 234/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان 95%، و نشانگر بالا بودن اندازه خطا در اندازه­گیری در بانکهای­های مورد مطالعه می­باشد.

همچنین با در نظر داشتن نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها، می‎توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار می باشد، به بیانی بین ساختار مالی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک ارتباط هست. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج نیکبخت و پیکانی (1388)، کایربوا و کلمن (2007)، کیوبن رایان (2008)، ابراهیم (2009)، قوش (2009) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (2012) می‎باشد.

 

همچنین نتایج آزمون رگرسیون در جدول ضرایب رگرسیون، Sig ضرایب متغیرهای مستقل  کمتر از 05/0 بوده که فرض تساوی این دو ضریب با صفر نیز پذیرفته نمی‎گردد و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کنیم از این‌رو مدل بصورت زیر بوده می باشد:

 

NIM = -. 681 TDTA – .110 SIZE -.043 SG

 

ضریب مستقل نسبت بدهی به کل دارایی‎ها برابر 681/0- می‎باشد؛ بدین معنی که یک واحد افزایش (کاهش) در نسبت بدهی منجر به 681/0 واحد کاهش (افزایش) در متغیر پاسخ (حاشیه بهره خالص) می‎گردد.

 

5-1-4) فرضیه چهارم؛

بین نرخ تورم و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک ارتباط هست”

 

آزمون فرضیه­ی چهارم پژوهش با در نظر داشتن آماره F نشان­دهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% می باشد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (884/0)که در مقایسه با سطح خطای 5% (05/0< 884/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان 95%، و نشانگر بالا بودن اندازه خطا در اندازه­گیری در بانکهای­های مورد مطالعه می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین با در نظر داشتن نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ تورم (05/0< 499/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار نیست، به بیانی بین نرخ تورم و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک ارتباط وجود ندارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج دارابی و مولایی (1390)، الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (2012) و عاطیف و همکاران (2012)، خلاف نتایج صفرعلی و گوموش (2012) و اَیادی و بوجلبِن (2012) بوده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد