شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

*قلمروزمانی : قلمروزمانی پژوهش کلیه مشتریانی که تا دی ماه سال1392 کاربر (مشترک) سیستم بانکداری همراه صادرات  شده اند.

* قلمرومکانی: قلمرو مکانی این پژوهش مشتریان کاربرسیستم بانکداری همراه بانک صادرات  در شهر بندر عباس  می باشد .

*قلمرو موضوعی : موضوع پژوهش حاضر در حوزه بانکداری الکترونیک قرار دارد . دربین زیر سیستم های بانکداری الکترونیک ، سیستم موبایل ، بانک صادرات به گونه مشخص در این پژوهش مد نظر قرار دارد . سیستم مذکور از ابعاد مختلف ونیز ازجنبه کیفیت خدمات ارائه شده آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد .

1ـ 8ـ روش پژوهش

روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد .

1ـ9ـ روش گرد آوری اطلاعات و داده ها :

به مقصود تهیه مبانی و ادبیات موضوع پژوهش و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه های شامل کتب ، مجلات ، پایان نامه ها و جستجو در اینترنت و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مربوط به مشتریان از پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید .

1ـ10ـ جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بانک صادرات کاربر موبایل بانک صادرات در شهر بندر عباس می باشد . طی استعلام از اداره بازاریابی و ارتباط با مشتریان بانک صادرات تعداد کاربران موبایل بانک صادرات در پایان سال 1392 برابر با 195816 نفر می باشد .

1ـ11ـ روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد. حجم نمونه آماری با توجه در نظر گرفتن حجم جامعه آماری ساختار مدل و پراکندگی متغیر مورد مطالعه برابر با 385 می باشد.

1ـ12ـ تبیین واژه ها و اصطلاحات

بانکداری الکترونیکی :

بانکداری الکترونیکی عبارتست از به کارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی ازجمله اینترنت ، شبکه های ارتباطی بی سیم ، دستگاه های خود پرداز ، تلفن همراه ، در ارائه خدمات بانکی که این خدمات بخشی از تأمین مالی در سیستم پولی ومالی کشور می باشد ( عباسی نژاد و مهرنوش ، 1385، ص 29)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد