2-2-2- انواع بانک

بانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم نمود:

 • بانک تجاری [2]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بانک سرمایه گذاری[3]
 • بانک پس انداز
 • شرکت های سرمایه گذاری امان
 • بانک رهنی
 • بانک صنعتی
 • بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، 1391، 100-99).

 

2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها

از اعمالی که بانک ها اکثراً در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می  دهند می توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با در نظر داشتن مدت سپرده
 • قبول سپرده دیداری )حساب جاری ( و پرداخت به مشتریان
 • تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر ١٠ % از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند.
 • انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
 • ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
 • عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با بهره گیری از م کانیسم اعتبار اسنادی
 • چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی می باشد
 • صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
 • ارائه صندوق امانات
 • عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
 • ایفای تأثیر امین برای شرکت ها
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
 • خرید و فروش شمش طلا
 • انجام معاملات ارزی
 • هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد( توتونچیان، 1391،118-111).

[1]– Baron de Reuter

[2]– Commercial Bank

[3]– Investment Bank

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه