یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، بهره گیری از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف می باشد. آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کلوموگروف و ان.وی.اسمیرنوف به این نام خوانده می گردد، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب می باشد و آنرا با نام اختصاریks نمایش می‌دهند

همان‌گونه که از نتیجه آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف مشخص می باشد، Sig شاخص‎های سودآوری ROE و NIM بیشتر 05/0 و بیانگر نرمال بودن داده‎های ROE و NIM می‎باشد و برای شاخص سودآوری ROA کمتر از 05/0 می باشد و می‎توان گفت که H0 را نمی‎توان پذیرفت پس داده‎های  ROA از توزیع نرمال یا طبیعی پیروی نمی‌کنند. همچنین یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون این می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‎باشند. در صورت عدم برقراری این پیش فرض نمی‎توان از رگرسیون مورد نظر بهره گیری نمود. که بدین مقصود علاوه بر آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف، نمودار توزیع داده ها و نمودار نرمال را رسم می‎کنیم. نمودار مقایسه داده‎های تک تک خطوط رگرسیون و نمودار نرمال به تفکیک در ضمیمه ارائه شده می باشد.

با مقایسه توزیع داده ها و نمودار نرمال نظاره می‎گردد که توزیع خطاها در تمام خطوط رگرسیون تقریباً نرمال می باشد و همچنین مقادیر میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک و نزدیک به صفر می باشد در نتیجه می‎توان از خطوط رگرسینو اظهار شده بهره گیری نمود.

 

 

4-3) آزمون همبستگی بین متغیرها

جدول (4-3) ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را از طریق آزمون اسپیرمن در سطح معنادار 01/0 و 05/0 نشان می‎دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد