فوکویاما[1] و ماتوسک[2](2011)، در تحلیل سیستماتیک کارایی­های تخصصی، تکنیکی و هزینه سیستم بانکی ترکیه با روش سیستم بانکی دو مرحله ای [3] تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغییر برای 25 بانک تجاری فعال در ترکیه از سال 1991-2007 پرداختند. روش تخمین بر پایه مدل شبکه ای دو مرحله ای که توسط فوکویاما و وبر [4] در سال 2010 معرفی شده ، می باشد . طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانک­ها نهاده­ها را برای تولید یک ستانده میانه[5] مانند سپرده ها به کار می گیرند که این ستانده میانه نهاده ای می گردد برای مرحله دوم و در نهایت ستانده نهایی تولید می گردد (Hirofumi et al, 2011,75) نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نتایج این دو مرحله وجود ندارد.

ایزیدرو و نارسیزو (2008)، در تحقیقی با عنوان “سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی کارایی فنی در شرکتهای تعاونی کشاورزی” در صدد جستجوی دو هدف برآمدند. نخست بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به مقصود ارزیابی کارآیی شرکتهای تعاونی کشاورزی بوده و هدف دوم مطالعه قابلیت این تکنیک به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل نسبت مالی و اقتصادی سنتی می باشد. به مقصود دستیابی به این اهداف، مطالعه موردی با بهره گیری از اطلاعات 274 شرکت تعاونی در طول سه سال مالی (2001-2003) صورت گرفته می باشد. نتایج نشان می­دهد که معیارهای کارایی بدست آمده از تکنیک DEA مکمل مناسب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی شرکتهای تعاونی کشاورزی محسوب می­گردد.

بونین حسن و واچتل(2004)[6]، برای دوره زمانی 2002-1994 بر مبنای اطلاعات 10 بانک از 6 کشور بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان و رومانی و با روش پارامتری آماری و با بهره گیری از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغییر وابسته، وامهای کل، سپرده های کل، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل به عنوان ستانده مخارج غیر بهره ای به دارایی های ثابت کل و مخارج بهره ای به سپرده های کل به عنوان نماینده قیمت نهاده ها، هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که میانگین کارایی بانک ها 78/0 می باشد تصریح نمود.

آتاناسوپولوس(1998)، با مقیاسی گسترده و با بهره گیری از دو مدل متفاوت، کارایی هزینه و کارایی بازار 580 شعبه از بانکهای تجاری انگلستان ارزیابی شده می باشد. در این پژوهش با تقسیم بندی شعب به طبقات مختلف از نظر ویژگیهای خاص خود جایگاه ویژه هر شعبه از لحاظ کارایی هزینه و کارایی بازار در بین گروه خود و سایر شعب مشخص شده می باشد. متوسط کارایی هزینه و کارایی بازار شعب مورد مطالعه به ترتیب برابر58/0 و 85/0 درصد بوده می باشد. علت های عدم کارایی به مواردی نظیر اندازه شعب، اندازه رقابت جایگاه مکانی و اندازه حسابها نسبت داده شده می باشد.

زینوزوسوتیرو(1997)، 144 شعبه بانک تجاری قبرس که حدود 45درصد از سپرده های محلی را به خود اختصاص داده می باشد، مطالعه کردند. شعب مورد مطالعه با در نظر داشتن جایگاه مکانی به سه دسته، شعب شهری(83شعبه)، شعب روستایی (41شعبه) و شعب توریستی(20شعبه) تقسیم وبا در نظر داشتن اندازه آنها به دسته های بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی شدند. محققان با به کارگیری سه مدل متفاوت به ارزیابی کارایی کیفیت خدمات بانکی کارایی سودآوری و کارایی تولید واحدهای مورد مطالعه پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر آن می باشد که متوسط کارایی در شعب شهری، روستایی و توریستی به ترتیب برابر 4/92، 6/87 و 5/88 درصد می باشد.

دیتچ و ویواس (1996) [7]، برای دوره زمانی 1988 -1992 از اطلاعات 223 بانک فرانسه و 101 بانک اسپانیا با توجه واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گیری از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی صنعت بانکداری فرانسه و اسپانیا بهره گیری کردند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، وام ها به عنوان ستانده، سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده، سرانه هزینه پرسنلی، تعداد شعب قیمت نهاده هستند، نتایج این مطالعاه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه 88/0 و بانک های اسپانیا 74/0 می باشند.

کاپاراکیس و میلر و نولاس (1994) [8]، برای سال 1986 و باتعداد مشاهدات بالغ بر 5548 که مربوط به بانک هایی از آمریکا می شده که مجموع دارایی های آنها بیش از 50 میلیون دلار بوده می باشد. این پژوهش از توجه واسطه ای، روش پارامتری آماری و با بهره گیری از تابع هزینه ترانسلوگ بود. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، سپرده های بهره دار، تعداد کارکنان، اموال و دارایی های ثابت، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی، وام های وثیقه ملک، وام های تجاری و صنعتی، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط ناکارایی بانک ها 17/0 می باشد و ناکارایی با افزایش اندازه بانک ها کاهش می یابد.

عالی، گرابوسکی، پاسورکا و رنگان(1990) [9]، با بهره گیری از اطلاعات آماری سال 1986 مربوط به 322 بانک آمریکا و با توجه واسطه ای و روش ناپارامتری، ناکارایی بانک­ها را مورد مطالعه قرار دادند. نهاده­های این مطالعه شامل تعداد پرسنل، ارزش دارایی­های ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستانده­ها، وام­های ساختمانی، وام­های تجاری و صنعتی، وام­های مصرفی و سایر وام­ها و سپرده های دیداری می‎باشند. آنها نشان دادند که متوسط ناکارایی بانک ها 19/0 می باشد و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی (بدون شعبه) وجود ندارد.

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص کارایی صنعت بانکداری  مانند مطالعات انجام شده می‎توان به فریز و تاکی[10](2004)، برای دوره زمانی 2000-1993 با بهره گیری از دو روش ناپارامتری و پارامتری صورت گرفته می باشد، برمبنای اطلاعات 289 بانک از 15 کشور اروپای شرقی و با روش پارامتری آماری و با بهره گیری از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده ، سپرده ها به عنوان نهاده ، سرانه هزینه پرسنلی قیمت نهاده هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که استونی، قزاقستان، لیتوانی، لتونی، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا (86/0-75/0)، کرواسی، مجارستان و لهستان کشورهای با میانگین کارایی متوسط (68/0-62/0)و بلغارستان، مقدونیه، رومانی، روسیه، جمهوری چک و اکراین کشورهایبا میانگین کارایی پایین (59/0-42/0) می باشد.

نتایج بدست آمده از روشهای ناپارامتری و پارامتری با یکدیگر یکسان نمی باشد. در این زمینه مطالعاتی با بهره گیری از هر دو روش فوق و در نظر گرفتن تصریح یکسانی برای نهاده ها، قیمت نهاده ها و ستانده ها به مقایسه تطبیقی کارایی دو روش پرداخته اند. از آن جمله می توان به مطالعه فریر و لاول (1990)،در آمریکا سال 1984 بادر اختیار داشتن 575 نمونه مورد مطالعه (تعداد بانک) با بهره گیری از دو روش پارامتری (هزینه / ترانسلوگ)و ناپارامتری(DEA) ونتایج آن کارایی 80% و74% را نشان داد و بیان نمود تفاوت معناداری میان نتایج وجود نداردوهچنین می توان از شلدن (1994)، با اندازه کارایی56% و 39% و نیز رستی(1997)،با کارایی 81% و 90% باورتال (1998)، با اندازه کارایی83%و 30% و بکالی (2004)، با اندازه کارایی83 %و 85% تصریح نمود. نکته جالب توجه این می باشد که نتایج بدست آمده از این روشها با یکدیگر بسیار متفاوت می باشد؛ به طوری که بعضی کارایی محاسبه شده در هر دو روش را یکسان دانسته و بعضی عقیده دارند تفاوت معناداری میان نتایج هست. در این زمینه مانند پژوهشهای انجام شده در ایران می‎توان به مطالعه سوری، گرشاسبی و عریانی در سال(1386)، تحت عنوان «مقایسه­ی تطبیقی کارایی بانکهای تجاری ایران با بهره گیری از دو روش DEA و SFA » تصریح نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری میان نتایج هست.

[1] – Hirofumi Fukuyama

[2] – Roman Matousek

[3] – Two-stage network system

[4]– Weber

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] – intermediate output

[6] -Bonin, Hasan and Wachtel.

[7] -Dietsch and Vivas.

[8] – Kaparakis, Miller and noulas.

[9]– Aly , Grabowski, Pasurka and Rangan.

[10] – Fries and Taci.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد