H0: بین اعطای تسهیلات در بخش مسکن   صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار وجود ندارد.

H1: بین اعطای تسهیلات در بخش مسکن  صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار هست.

با در نظر داشتن مقدار درجه آزادی 219 مقدار از دست رفته ای وجود ندارد .

با در نظر داشتن مقدار سطح معنی دار که در جدول فوق نظاره می گردد 0.05 >0.73 sig =   می باشد، و به

همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض صفر قبول و فرض یک رد می گردد و این رایطه معنی دار نمی باشد. . میانگین این عامل اختلاف معنی داری با عدد 3 ندارد درمی یابیم که میانگین موجود در عوامل این فرضیه کمتر 3 می باشد  در نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم پذیرفته نمی باشد .

-آزمون فرضیه فرعی چهارم

H0 : بین اعطای تسهیلات در بخش خدمات صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار وجود ندارد.

H1: بین اعطای تسهیلات در بخش خدمات صندوق مهر رضا  و موفقیت  آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان ارتباط معنی دار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

با در نظر داشتن مقدار درجه آزادی 219 مقدار از دست رفته ای وجود ندارد .

با در نظر داشتن مقدار سطح معنی دار که در جدول فوق نظاره می شود0.05<0.000 sig =    می باشد، و به

همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد و این رایطه معنی دار می باشد .

میانگین این عامل اختلاف معنی داری با عدد 3 دارد  و با در نظر داشتن مثبت بودن علامت عدد در می یابیم که میانگین موجود در عوامل این فرضیه بیشتر از 3 می باشد  در نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم پذیرفته  می‎باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه