“بین نرخ تورم و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک ارتباط هست”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

آزمون فرضیه­ی ششم پژوهش با در نظر داشتن آماره F (05/0> 030/0) نشان­دهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% می باشد. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (763/0)که در مقایسه با سطح خطای 5% (05/0< 763/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان 95%، و نشانگر بالا بودن اندازه خطا در اندازه­گیری در بانکهای­های مورد مطالعه می­باشد.

همچنین با در نظر داشتن نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ تورم (05/0< 511/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار نیست، به بیانی بین نرخ تورم و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک ارتباط وجود ندارد. نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج دارابی و مولایی (1390) و الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (2012) و همچنین خلاف نتایج صفرعلی و گوموش (2012) و اَیادی و بوجلبِن (2012) بوده می باشد.

 

5-1-7) فرضیه هفتم؛

“بین نرخ ارز و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک ارتباط هست”

 

آزمون فرضیه­ی پژوهش با در نظر داشتن آماره F (05/0> 000/0) نشان­دهنده معناداری کلی مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 95% می باشد. با در نظر داشتن  مدل برازش شده می‎توان ادعا نمود، حدود 1/72% از تغییرات نرخ بازده دارایی‎ها (ROA) توسط متغیرهای مستقل تبیین داده می‎گردد.

برای آزمون فرضیه­ی اول پژوهش، معنادار بودن ارتباط­ی خطی بین متغیر مستقل و وابسته توسط آزمون رگرسیون خطی در مجموع داده­های تجمعی پذیرفته گردید و آزمون همبستگی پیرسون نیز با سطح معناداری (243/0)که در مقایسه با سطح خطای 5% (05/0< 243/0)، بیانگر معنادار نبودن در سطح اطمینان 95%، در بانکهای­های مورد مطالعه می­باشد. همچنین با در نظر داشتن نتایج ضرایب رگرسیون برای متغیر مستقل نرخ ارز (05/0> 019/0)، می‎توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط معنادار می باشد، به بیانی بین نرخ ارز و نرخ بازده دارایی‎ها (ROA) بانک ارتباط هست، یعنی با افزایش (کاهش) نرخ ارز، ROA بانکهای خصوصی افزایش (کاهش) می‎یابد.  نتیجه حاصل از این فرضیه، همسو نتایج الکس آبیتی و ویلیام اَزراکو (2012) می‎باشد.

همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان می‎دهد که، Sig ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای مستقل  کمتر از 05/0 بوده که فرض تساوی این دو ضریب با صفر نیز پذیرفته نمی‎گردد و نباید آن‌ها را از معادله رگرسیون خارج کنیم از این‌رو مدل بصورت زیر بوده می باشد:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد