3-6-1- روشهای پارامتری

در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی می باشد و در اقتصاد مورد بهره گیری قرار می‎گیرد، آغاز یک فرم تابع (معمولا تابع تولید کاب-داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می گردد. خاطر نشان می گردد که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبه رو هستیم:

اول اینکه واحدها بایستی فقط یک محصول تولیدی داشته باشند، و این در حالی می باشد که ممکن می باشد واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.

دوم اینکه بهره گیری از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید اظهار کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد، زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی می باشد، در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری ، در سال 1977 توسط ایگنر، لاول و اشمیت[1]  و همچنین میوزن وان دن بروک[2] ارائه گردید. روش های پارامتری به دو گروه کلی، قطعی، و تصادفی تقسیم می شوند.

 

3-6-2- روش های غیر پارامتری

در کوشش برای رفع معضلات موجود در روش های پارامتری، روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال 1957 اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارائه نمود. وی به جای برآورد تابع تولید، مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر  و با بهره گیری از تبدیل یک به یک به دست آورد.

, 1) ,   (         yi)   (xi1, xi2,

 

شیب پاره خطها منفی یا صفر می باشد و هیچ واحدی بین مرز و مبدأ قرار نمی گیرد . نقاطی که روی مرز قرار می گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند.

 

3-7- تحلیل پوششی داده­ها (DEA)

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده می باشد. چنانکه قبلاً نیز تصریح گردید فارل در سال 1957 برای اولین بار با بهره گیری از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری  کارایی  یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چارنز و همکارانش  دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفت.

در سالهای اخیر نیز در  اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده می باشد. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان مطالعه روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی می باشد که در این فعالیت‎ها هست. DEA امکان توجه جدید به فعالیت هایی که قبلاً به روش­های دیگر ارزیابی شده­اند فراهم کرده می باشد. برای مثال امکان محک زنی با بهره گیری از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت‎های خیلی سودآور منجر شده می باشد. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک­ها، شرکت های بیمه، بیمارستانها و… که مطالعات قبلی قادر به ارزیابی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک DEA میسر می گردد (شکل 3-7).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Aigner, Lovell and Schmidt.

[2] – Meeusen and van den broeck.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد